Bolagsstyrning

Styrelse

Ledningsgrupp

Revisor

 • Leonard Daun
  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Till revisor omvaldes vid årsstämman den 12maj 2021 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Till huvudansvarig revisor utsågs den auktoriserade revisorn Leonard Daun. Postadress till revisorn är c/o PwC, Box 179, 751 04 Uppsala.


Bolagsordning för Sprint Bioscience AB (publ)
(org.nr 556789-7557)

Antagen på årsstämman den 12 maj 2021.

1 § FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Sprint Bioscience AB (publ).

2 § STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva utveckling av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

4 § AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

5 § AKTIEANTAL

Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

6 § STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen består av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

1–2 revisorer med eller utan revisionssuppleanter väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

7 § KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

8 § BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Huddinge. Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut
  a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

9 § RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är 0101 – 1231.

10 § DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMA

För att delta på bolagsstämma ska aktieägaren anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Antalet biträden får högst vara två.

11 §§ AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.