Portfölj

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära läkemedelsprogram med fokus på onkologi, sjukdomar som går under begreppet cancer. Vi arbetar med en bred portfölj och utvecklar på kort tid flera parallella program i den prekliniska fasen fram till att vi har en potentiell läkemedelskandidat redo att licensieras till läkemedelsmarknaden. Våra program ligger huvudsakligen inom tre biologiområden som alla är viktiga för cancercellers tillväxt och överlevnad. Dessa tre fokusområden överlappar varandra vilket ger värdefulla synergier mellan programmen. Detta gör oss effektiva och bidrar till att bygga en unik expertis som dels underlättar valet av målproteiner, dels gör Sprint Bioscience till en attraktiv licenspartner.

Tumörmetabolism

Cancerceller är genom sin snabba tillväxt beroende av ständig tillförsel av energi och byggstenar på ett sätt som skiljer sig från friska cellers behov. Detta skapar en sårbarhet hos cancercellerna som utnyttjas i de program Sprint Bioscience utvecklar inom detta område. Genom att blockera de metabola vägar som är specifika för tumören kan de svältas ut och tumörens tillväxt blockeras.

Tumörens mikromiljö

En tumör är oftast en blandning av cancerceller och andra celltyper som normalt finns i koppen. Dessa normala celler har ofta omprogrammerats av cancercellerna så de kan bidra till tumörens tillväxt. En tumör karaktäriseras bland annat av dålig blodtillförsel vilket skapar en miljö som är väldigt olik miljön i resten av kroppen. Denna miljö kallas för tumörens mikromiljö. De olika celltyperna i tumören behöver anpassa sig till denna miljö, och genom att ta fram läkemedel som blockerar denna anpassning kan tumörens tillväxt stoppas.

Immunonkologi

Området immunonkologi handlar om att ta fram behandlingar där man hjälper kroppens eget immunförsvar att bekämpa cancern. För att en tumör ska kunna bildas i kroppen behöver cancercellerna hitta sätt att undkomma immunförsvaret. De program vi utvecklar inom detta område riktar in sig på att blockera dessa mekanismer så att tumören ska kunna identifieras och bekämpas av immunsystemet.