Bolagsstyrningsrapport

Sprint Bioscience bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen, First Norths regelverksamt interna regler och föreskrifter. Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade på First North, men gäller från 2019, varför bolaget inlett ett arbete för att säkerställa efterlevnad. Det interna regelverket omfattas främst av styrelsens arbetsordning, vd-instruktion samt besluts och attestordning. Internt finns även policydokument som vägledning i bolagets verksamhet och för dess medarbetare.

Översikt över bolagsstyrning i sprint Bioscience

Aktieägare

Vid slutet av 2018 hade Sprint Bioscience cirka1 750 aktieägare och antal aktier uppgick till 10 099 781. Det finns endast ett aktieslag och varje aktie berättigar till 1 röst och samtliga aktier ger lika rätt i andel av bolagets tillgångar och resultat.

Årsstämma

Årsstämman i Sprint Bioscience hålls vanligtvis i april eller maj månad i Stockholm eller Huddinge. Sprint Bioscience offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom. Uppgifterna om tid och plats går att hitta på bolagets webbplats www.sprintbioscience.com. Stämman är bolagets högsta beslutande organ, som bland annat utser styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, väljer revisor, beslutar om ändringar i bolagsordningen, fastställer resultat och balansräkningar, disposition av bolagets vinst eller förlust, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt beslutar om arvode för styrelsen och fastställer principerna för ersättning till verkställande direktör och ledning. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget annonsera i Svenska Dagbladet och upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
För att ha rätt att delta i stämman ska aktieägare vara upptagen i aktiebok (förd av Euroclear Sweden AB) senast fem vardagar före bolagsstämman och dessutom anmält sig till stämman senast den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Vid årsstämman 16 maj 2018 omvaldes Rune Nordlander som styrelseordförande samt Charlotta Liljebris och Karin Meyer till ordinarie ledamöter. Till ny ledamot i styrelsen valdes Ingemar Kihlström. Vidare omvaldes PWC som bolagets revisorer.
Stämman gav även styrelsen rätten intill årsstämman 2019 att fatta beslut om emission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att kunna säkerställa bolagets kapitalbehov.
Protokollet från årsstämman finns på bolagets webbplats.

Årsstämman 2019 kommer att äga rum den 15 maj 2019. På Sprint Biosciences webbplats finns information om hur och vid vilken tidpunkt en aktieägare måste komma in med begäran för att få ärende behandlat på stämman.

Valberedning

Vid årsstämman den 16 maj 2018 fattades beslut om följande principer för att utse valberedning. Valberedningen inför årsstämman 2019 ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsen har till uppgift att sammankalla valberedningen.
Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.
Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2018 offentliggjordes den 14 november 2018 och består av Peter Werme, representant för Första Entreprenörsfondens alla bolag, Pär Nordlund representant för eget aktieinnehav och Evitra Proteome AB, Gunnar Hesse representant för Staffan Halldin, samt Rune Nordlander, ordförande i styrelsen för Sprint Bioscience.
Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess en ny valberedning utsetts.

Externa revisorer

Vid årsstämman 16 maj 2018 omvaldes Öhrlings Price Waterhouse Coopers ab, med Leonard Daun som huvudansvarig, till bolagets revisor för tiden intill årsstämma 2019.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen är efter bolagsstämman det högsta beslutsfattande organet. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat har ansvar för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera den finansiella ställningen och resultatet samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktör.

Styrelsens sammansättning

Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter som väljs av årsstämman vara lägst tre och högst tio stycken med högst tio suppleanter. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och antas av det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen styr bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Vid det konstituerande styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för den verkställande direktören, inklusive instruktioner för finansiell rapportering. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt som styrelsen har delegerat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.    För närvarande består styrelsen av fyra ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter och vid årsstämman den 16 maj 2018 valdes Rune Nordlander samt Charlotta Liljebris och Karin Meyer till ordinarie ledamöter. Till ny ledamot i styrelsen valdes Ingemar Kihlström. Rune Nordlander utsågs på det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman till styrelsens ordförande.
Rune Nordlander representerar bolagets största ägare och anses inte vara oberoende, övriga ledamöter anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning och verkställande direktörens arbete regleras i en särskild instruktion. Viktiga frågor för styrelsen under året har varit strategin kring kommersialisering av bolagets läkemedelsprojekt, finansiell utveckling, kapitalbehov och kommunikation till aktiemarknaden.

Styrelsens närvaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisions- och ersättningsutskott

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bestämmelserna om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden, vilken, inte är obligatorisk för Sprint Bioscience. Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning och komplexitet samt bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda utskott avseende revisions- och ersättningsfrågor utan att dessa frågor behandlas inom styrelsen.

Intern kontroll

Syfte med internkontroll är att rimligt kunna säkerställa att bolagets operativa strategier och mål kan följas upp samt att skydda ägarnas investeringar. Styrelsen har enligt aktiebolagslagen det övergripande ansvaret för att Sprint Bioscience organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Bolagets interna kontrollstruktur har som utgångspunkt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Den verkställande direktören ansvarar för att det finns god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen. Bolaget har en enkel juridisk och operativ struktur där styrelsen kontinuerligt följer upp bolagets interna kontroll i samband med den löpande interna och externa finansiella rapporteringen och har mot denna bakgrund valt att inte inrätta en särskild funktion för intern revision.