Företrädesemission 2018

Disclaimer
Företrädesemission i Sprint Bioscience AB (publ)

VIKTIG INFORMATION

Du har valt en webbsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller i något annat land där erbjudandet eller distribution av prospektet skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Genom att ta del av dokumenten på denna del av bolagets webbsida accepterar du även villkoren för tillträde till denna webbsida. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig.

Sprint Bioscience har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. De uniträtter, betalda tecknade units eller nya aktier eller teckningsoptioner som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse. Prospektet och företrädesemissionen regleras av svensk rätt. Tvist med anledning av prospektet, företrädesemissionen och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Genom att ta del av dokumenten på denna del av bolagets webbsida bekräftar och utfäster du att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller i något annat land där erbjudandet eller distribution av prospektet skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Villkor i sammandrag

  • Aktieägare i Sprint Bioscience har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av en (1) aktie samt två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1, för varje tre (3) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 13 februari 2018.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår mellan den 15 februari och 1 mars 2018.
  • Teckningskursen är 15 SEK per unit, motsvarande 15 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Sprint Bioscience cirka 37,9 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Sprint Bioscience ytterligare mellan cirka 25,2 – 48,8 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattas till 100 % av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och ett antal kvalificerade investerare.

Tidplan

15 februari – 1 mars 2018 Teckningsperiod

6 februari 2018 Extra bolagsstämma
9 februari 2018 Sista dag för handel inkl. uniträtt
12 februari 2018 Första dag för handel exkl. uniträtt
13 februari 2018 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen
15 februari 2018 Första dag för handel i uniträtter och BTU
27 februari 2018 Sista dag för handel i uniträtter
omkring den 6 mars 2018 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen