Extra bolagsstämma 2022

Extra bolagsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

(Kallelsen i sin helhet återfinns i Pressmeddelanden och som bilaga här på sidan)

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557, (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 oktober 2022 kl. 16.00 på Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge. Rösträttsregistrering startar kl. 15.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 oktober 2022, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 19 oktober 2022. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till sprintbioscience@fredersen.se eller per post till Sprint Bioscience, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 19 oktober 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.sprintbioscience.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.