Riktad emission 2019 och teckningsoptioner

Disclaimer

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Sprint i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Sprint har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Sprints avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Sprints framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Sprint verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Sprint anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Sprint garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och åtar sig inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Sprint eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Sprint Bioscience genomför riktad emission av Units och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga ägare

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission av Units om ca 10 MSEK. Kapitalet ska användas till att finansiera det fortsatta utvecklingsarbetet och ge en stabil grund för avtalsdiskussioner. Samtidigt emitteras vederlagsfria teckningsoptioner (TO) till befintliga ägare som ett utspädningsskydd. Genom den riktade emissionen tillförs Sprint direkt 10 MSEK och vid full teckning kan teckningsoptioner tillföra bolaget ytterligare upp till 32,7 MSEK fram till maj 2020.

Den riktade emissionen består av totalt 7150 Units. Varje Unit består av 100 aktier á 14 kr samt 34 teckningsoptioner av serie 1 och 34 teckningsoptioner av serie 2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och kan tillföra Sprint upp till 7,4 MSEK (3,5 MSEK från TO 1 och 3,9 MSEK från TO 2). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostandseffektivt sätt tillföra Bolaget ytterligare kapital från strategiska investerare för att fortsätta utvecklingsarbetet och ge en stabil grund för avtalsdiskussioner. Teckningskursen per aktie motsvarar ca 10% rabatt mot volymviktat genomsnittligt pris (VWAP) de senaste 14 handelsdagarna.

Emissionen av teckningsoptioner till befintliga ägare omfattar totalt 830 540 TO 1 och 830 540 TO 2 som emitteras till ett helägt dotterbolag till Sprint Bioscience, för att därefter delas ut till befintliga aktieägare som kommer att erhålla 1 teckningsoption av respektive serie för 14 innehavda aktier på avstämningsdagen. Totalt kan teckningsoptionerna till befintliga ägare tillföra Sprint upp till 25,3 MSEK (12 MSEK från TO1 och 13,3 MSEK från TO 2)

— Som vi tidigare kommunicerat finns det behov av ytterligare finansiering för att ge oss en stabil grund i våra avtalsförhandlingar och samtidigt fortsätta den forskningsverksamhet som bygger vårt långsiktiga värde. Vi är glada att strategiska investerare som visat ett långsiktigt intresse för bolagets arbete med utveckling och utlicensiering av läkemedelsprojekt nu vill investera i bolaget. Det är samtidigt viktigt för oss att befintliga ägare får möjlighet att försvara sin ägarandel och därför emitterar vi teckningsoptioner parallellt, säger Jessica Martinsson, vd för Sprint Bioscience.

Villkor teckningsoptioner av Serie 1
Varje teckningsoption av Serie 1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Sprint under lösenperioden 14 – 28 februari 2020 till kurs 14,5 kr per aktie.

Villkor teckningsoptioner av Serie 2
Varje teckningsoption av Serie 2 berättigar till teckning av en (1) aktie i Sprint under lösenperioden 14 – 28 maj 2020 till en kurs som motsvarar 30% rabatt på den volymvägda kursen i Sprint under perioden 27 april 2020 – 8 maj 2020, dock max 16 kr.

Avstämningsdag och villkor för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner
Avstämningsdagen för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner beräknas inträffa cirka en vecka efter det att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket förväntas ske i slutet av oktober 2019. Sprint kommer efter sådan registrering pressmeddela om definitiv avstämningsdag.

Samtliga aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsoption av Serie 1 och en (1) teckningsoption av serie 2 för varje fjorton (14) aktier som innehas på avstämningsdagen. För de aktieägare som ej innehar ett jämnt 14 tal aktier kommer en av de större ägarna i Sprint att avstå teckningsoptioner så att samtliga övriga tecknare erhåller ett jämnt antal optioner.

Den riktade Unitemissionen som tecknas av ett konsortium lett av Gerhard Dal och Råsunda Förvaltning kommer att registreras efter det att de teckningsoptioner som skall tilldelas befintliga ägare registrerats. Det innebär att de investerare som deltog i den riktade Unitemissionen inte kommer att erhålla ytterligare teckningsoptioner genom företrädesrätt.

Handel med teckningsoptioner
Sprint har för avsikt att ansöka om notering av både TO 1 och TO 2 vid Nasdaq First North.

Samtliga beslut om emission av Units och teckningsoptioner har fattats av styrelsen med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 15 maj 2019. Maximal utspädning till följd av besluten uppgår till 24,7%.

Upptagande av checkkredit
För att skapa ytterligare finansiell beredskap har Sprint även upphandlat en checkkredit som tillåter Sprint att till marknadsmässiga villkor, vid behov, ta upp lån om upp till 10 MSEK under perioden januari – juni 2020

Aqurat Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut och legal rådgivare var Fredersen Advokatbyrå AB.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

 

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3:e oktober 2019, klockan 20.55 CET.

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT.
Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning