Årsstämma 2023

Kallelsen i sin helhet återfinns i Pressmeddelanden och som PDF här på sidan

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ),org.nr 556789-7557, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2023 kl. 15.00 i Sprint Bioscience lokaler på Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2023, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 4 maj 2023. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till sprintbioscience@fredersen.se eller per post till Sprint Bioscience c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 4 maj 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.sprintbioscience.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.