Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

 

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ), org. nr. 556789-7557 med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 16.00 på Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 9 maj 2019.

Anmälan ska ske genom brev till Sprint Bioscience AB (publ), Att: Årsstämma 2019, Novum, 141 57 Huddinge eller per e-post till info@sprintbioscience.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ombud uppges. 

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress eller via e-post på ovan angiven e-postadress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.sprintbioscience.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 9 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. 

Antal aktier och röster

I bolaget finns, per dagen för denna kallelse, totalt 11 627 560 aktier vilka berättigar till totalt 11 627 560 röster i bolaget.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § och 57 § aktiebolagslagen. 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse
 8. Beslut
  • om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  • om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 11. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om principer för utseende av valberedning
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 14. Stämmans avslutande

Valberedningens förslagspunkter

Punkterna 1 samt 9 till 11 – Val av ordförande vid bolagsstämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och val av revisorer

Valberedningen föreslår följande:

– Advokat Dain Hård Nevonen från Advokatfirman Vinge ska väljas till ordförande vid årsstämman.

– Fyra styrelseledamöter (utan suppleanter) ska utses.

– Ett fast styrelsearvode om 500 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2020 att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 200 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 100 000 kronor.

– Arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2020, ska utgå enligt löpande räkning och godkänd faktura.

– För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av sittande ordinarie styrelseledamöterna Rune Nordlander och Charlotta Liljebris. Nyval föreslås av Fredrik Lehman och Jan-Erik Nyström. Omval föreslås av Rune Nordlander till ordförande för styrelsen. Karin Meyer och Ingemar Kihlström har avböjt omval.

– Till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”). PWC har upplyst att Leonard Daun fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om omval sker.

Fredrik Lehmann, född 1976, är disputerad läkemedelskemist och har över 15 års erfarenhet av läkemedelsutveckling. Tidigare har han bland annat jobbat på Pharmacia, Biovitrum, OT Chemistry och Recipharm, samt startat och drivit en handfull bolag inom Life Science.

Jan-Erik Nyström, född 1953, har mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom industriell läkemedelsforskning inklusive 21 år från AstraZeneca i roller som chef för läkemedelskemi och forskningschef för den svenska forskningsorganisationen inom CNS och Pain Control. Jan-Erik har mångårig erfarenhet av arbete inom olika ledningsgrupper och styrelser. Sedan 2012 arbetar han fristående genom sitt bolag Alveiro Life Science med olika uppdrag inom Life Science-sektorn.

Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval och nyval finns i ett separat dokument tillsammans med övriga handlingar som offentliggörs inför årsstämman på Bolagets hemsida.

Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande principer för valberedningens tillsättande och instruktioner avseende dess arbete, vilka ska gälla till dess att årsstämman fattar annat beslut:

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 30 september 2019, som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Till ordförande och sammankallande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens förslagspunkter

 Punkt 8 – Förslag till resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2020, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga besluta att aktie, teckningsoption och konvertibel ska ges ut mot kontant betalning eller betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie, teckningsoption och konvertibel ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler får medföra en sammanlagd utspädning av antalet aktier och röster i bolaget med högst 25% procent.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i Bolaget med strategiska och institutionella investerare.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt ärende 13 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress Sprint Bioscience AB (publ), Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, samt på www.sprintbioscience.com senast tre veckor före bolagsstämman och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till bolaget.

_____________________

Stockholm i april 2019

Sprint Bioscience AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

Dokument för nedladdning