Årsstämma 2021

Årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

(Kallelsen i sin helhet återfinns i Pressmeddelanden och som PDF här på sidan)

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557 (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Svar på de eventuella frågor från aktieägare som kan inkomma i förväg via post eller e-post, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.sprintbioscience.com under rubriken “Årsstämma 2021”, senast torsdagen den 29 april 2021. Samtliga inkomna frågor kommer att besvaras i enlighet med anvisning under rubriken “Aktieägares rätt att begära upplysningar” nedan.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2021 genom pressmeddelande.

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 4 maj 2021, och
  • anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 11 maj 2021 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar i enlighet med anvisningar under rubriken “Information om poströstning” nedan

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar Covid-19 och aktieägarnas säkerhet, har Bolaget beslutat att årsstämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Ett digitalt poströstningsformulär finns tillgängligt via tjänsten poströsta.se: https://postrosta.web.verified.eu/?source=sprintbioscience. Fysisk aktieägare eller, i förekommande fall, behörig företrädare för aktieägare som är en juridisk person, legitimerar sig vid avgivandet av poströsten med BankID eller annan säker signeringslösning (närmare instruktioner, villkor och anvisningar för poströstningen framgår i formuläret). Poströstningsformuläret ska vara ifyllt och signerat senast tisdagen den 11 maj 2021. Formuläret skickas in via den ovan nämnda webblänken till Bolaget.

En poströst kan återkallas fram till och med den 11 maj 2021 genom att skicka ett e-mejl till support@postrosta.se. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis ska laddas upp i anslutning till det digitala poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.sprintbioscience.com.

För frågor om årsstämman vänligen kontakta Bolaget via post till Sprint Bioscience AB (publ), Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge eller skicka ett e-mail till info@sprintbioscience.com.

 

 

Dokument för nedladdning