Affärsmodell

På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.

När läkemedelsprojekt licensieras till en kund, innehåller licensavtalen typiskt en up-frontbetalning när kontraktet signeras, delmålsbetalningar när projektet uppnår vissa på förhand definierade delmål och royalty på försäljning av färdig läkemedelsprodukt. Genom att finansieringen av projekten tas över av licenstagaren när kontrakt tecknas minskar kapitalbehovet från vår sida. Sprint Bioscience har ofta ett fortsatt engagemang i det prekliniska utvecklingsarbetet av projektet, ett samarbete med licenstagaren som genererar intäkter utöver de delmålsbetalningar som avtalet innefattar.

Att licensiera i preklinisk fas ger oss möjlighet att fokusera på att bygga expertis i preklinisk läkemedelsutveckling. När ett projekt licensierats ut och arbetet tagits över av licenstagaren kan nya projekt startas på en redan existerande teknologiplattform, något som ger möjlighet att sprida risk över en portfölj med olika projekt snarare än att vara beroende av ett fåtal projekt.

Sprint Bioscience mål är att i genomsnitt teckna ett licensavtal per år. För att uppnå detta utvärderas kontinuerligt nya potentiella målproteiner. Valet av fokusområde för nya projekt sätts med utgångspunkt från vår interna expertis inom tumörmetabolism och angränsande områden, som immun-onkologi och faktorer som påverkar tumörers mikromiljö. Då Sprint Bioscience affärsmodell är att licensiera ut projekten före kliniska studier, väljs målproteiner som omfattas av god vetenskaplig forskning med få konkurrerande läkemedelsprojekt.

Sprint Bioscience har från starten varit fokuserat på onkologi och tumörmetabolism och i dagsläget är fokus på gränslandet mellan metabolism/Immunonkologi/tumörens mikromiljö.