Årsstämma 2020

3Enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu en allmän smittspridning av coronaviruset i Sverige. Med anledning av detta vill Sprint Bioscience AB (publ) begränsa risken för smitta och uppmanar därför personer som ingår i riskgrupperna, dvs. personer som är över 70 år eller har försämrat hälsotillstånd, samt personer som inte känner sig friska, att stanna hemma. Sprint Bioscience AB (publ) lägger stort vikt vid att värna om både sina aktieägares och anställdas hälsa och önskar därför att riktlinjerna ovan respekteras.

 För att minimera antalet deltagare på stämman uppmanar Sprint Bioscience AB (publ) sina aktieägare att inte delta personligen utan istället ta till vara möjligheten att rösta via ombud. Fullmakt och information för att utse ombud finns tillgängligt här på sidan.

 Sprint Bioscience AB (publ) ser gärna även att antalet biträden till årsstämman begränsas i största möjliga mån för att hålla nere antalet deltagare.

 Sprint Bioscience AB (publ) kommer även vidta fler åtgärder vid årsstämman för att minimera risken för potentiell smittspridning. Årsstämman kommer hållas så kort som möjligt vilket innebär att planerade anföranden begränsas, externa gäster bjuds inte in och deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning begränsas.

Sprint Bioscience AB (publ) följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov uppdatera försiktighetsåtgärder om så är nödvändigt inför årsstämman. För aktuell information om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se

(Kallelsen i sin helhet återfinns i Pressmeddelanden och som PDF här på sidan)

”Kallelse till årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557 med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 16.00 på Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 7 maj 2020.

Anmälan ska ske genom brev till Sprint Bioscience AB (publ), Att: Årsstämma 2020, Novum, 141 57 Huddinge eller per e-post till info@sprintbioscience.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress eller via e-post på ovan angiven e-postadress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.sprintbioscience.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 7 maj 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. ”