Valberedning

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman som avhölls den 10 maj 2023 antog följande principer för valberedningens tillsättande och instruktioner avseende dess arbete, vilka ska gälla inför årsstämman 2024:

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget. Styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 30 september året före kommande årsstämma, som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Till ordförande och sammankallande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt ”Svensk kod för bolagsstyrning”.

VALBEREDNING

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämman
  • Antal stämmovalda styrelseledamöter
  • Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
  • Val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
  • Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av Ivar Nordqvist som ordförande för valberedningen, Rune Nordlander som representant för First Venture alla bolag, Håkan Roos som representant för Mats Westinius samt styrelseordförande Björn Sjöstrand.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Sprint Bioscience valberedning kan göra det med e-post till valberedning@sprintbioscience.com eller med brev till Sprint Bioscience, Att: Valberedning, Novum, 141 57 Huddinge.

Vid frågor, vänligen kontakta:

E-post: valberedning@sprintbioscience.com