Kallelse till årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557 (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Svar på de eventuella frågor från aktieägare som kan inkomma i förväg via post eller e-post, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.sprintbioscience.com under rubriken “Årsstämma 2021”, senast torsdagen den 29 april 2021. Samtliga inkomna frågor kommer att besvaras i enlighet med anvisning under rubriken “Aktieägares rätt att begära upplysningar” nedan.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2021 genom pressmeddelande.

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 4 maj 2021, och
 • anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 11 maj 2021 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar i enlighet med anvisningar under rubriken “Information om poströstning” nedan

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar Covid-19 och aktieägarnas säkerhet, har Bolaget beslutat att årsstämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Ett digitalt poströstningsformulär finns tillgängligt via tjänsten poströsta.se: https://postrosta.web.verified.eu/?source=sprintbioscience. Fysisk aktieägare eller, i förekommande fall, behörig företrädare för aktieägare som är en juridisk person, legitimerar sig vid avgivandet av poströsten med BankID eller annan säker signeringslösning (närmare instruktioner, villkor och anvisningar för poströstningen framgår i formuläret). Poströstningsformuläret ska vara ifyllt och signerat senast tisdagen den 11 maj 2021. Formuläret skickas in via den ovan nämnda webblänken till Bolaget.

En poströst kan återkallas fram till och med den 11 maj 2021 genom att skicka ett e-mejl till support@postrosta.se. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis ska laddas upp i anslutning till det digitala poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.sprintbioscience.com.

För frågor om årsstämman vänligen kontakta Bolaget via post till Sprint Bioscience AB (publ), Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge eller skicka ett e-mail till info@sprintbioscience.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 4. Val av revisorer
 5. Beslut om principer för utseende av valberedning
 6. Beslut om riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare
 7. Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta de smärre justeringar av de på årsstämman fattade besluten
 10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslagspunkter

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som har bestått av Claes Wenthzel (representant för Mats Westinius), Pär Nordlund (representant för Första Entreprenörsfondens alla bolag samt eget aktieinnehav och Evitraproteoma AB), Gunnar Hesse (representant för Jan Ivar Nordqvist) och Rune Nordlander (styrelseordförande i Sprint Bioscience), föreslår:

 • Advokaten Johan Engström på Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB som ordförande vid stämman samt att ordföranden för protokollet.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) personer utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att ett fast styrelsearvode om 750 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2022. Arvodet ska fördelas enligt följande:

 • Ordföranden: 250 000 kronor
 • Var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna: 125 000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare att arvodering av revisor ska ske enligt löpande räkning och godkänd faktura.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma föreslår valberedningen nedanstående. Val av ordinarie styrelseledamöter fattas genom individuella val i följande ordning:

 • Fredrik Lehmann (omval)
 • Jan-Erik Nyström (omval)
 • Svein Mathisen (omval)
 • Rune Nordlander (omval)
 • Björn Sjöstrand (nyval)

Björn Sjöstrand föreslås till styrelseordförande.

Presentation av de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgängligt på Sprint Bioscience hemsida, www.sprintbioscience.com under rubriken ”Årsstämma 2021”. Presentation av Björn Sjöstrand som föreslås som ny ledamot och styrelseordförande följer nedan.

Björn Sjöstrand är VD och medgrundare för Scandinavian Biopharma och har en lång erfarenhet från life science industrin från ledande positioner i både svenska och internationella bolag. Tidigare VD för UniTech Pharma AB (2010–2011), VD för schweiziska Berna biotech AG (2006–2009) ett schweiziskt företag som specialiserat sig på utveckling och distribution av virus- och bakterievaccin, och VD för SBLvaccin i Sverige (2001–2006) ett svenskt vaccinföretag som framgångsrikt utvecklat och lanserat Dukoral®, ett resevaccin,  samt CBO och global chef för vaccindivisionen på Crucell (2006–2009), ett holländskt tidigare börsnoterat företag med anläggningar i Nederländerna, Schweiz och USA som specialiserat sig på vacciner och biologiska läkemedel. Björn har också varit rådgivare till Bill & Melinda Gates Foundation. Björn är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Punkt 12 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår att stämman väljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers (”PwC”) som Bolagets revisor. PwC har upplyst att Leonard Daun fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om omval sker. Inga revisorssuppleanter. Styrelsens rekommendation i fråga om val av revisor överensstämmer med valberedningens förslag.

Punkt 13 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande principer för valberedningens tillsättande och instruktioner avseende dess arbete, vilka ska gälla till dess att årsstämman fattar annat beslut:

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget. Styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 30 september 2021, som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Till ordförande och sammankallande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

 • Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.
 • Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt ”Svensk kod för bolagsstyrning”.

Styrelsens förslagspunkter

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 5 – Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare

Styrelsen föreslår jur. kand. Rasmus Nordfäldt Laws på Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB som person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8b) – Förslag till beslut om resultatdisposition  

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Punkt 8c) – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

 • Styrelseledamot Erik Björk
 • Styrelseledamot Fredrik Lehmann
 • Styrelseledamot Jan-Erik Nyström
 • Styrelseledamot Svein Mathisen
 • Styrelseordförande Rune Nordlander
 • Tidigare VD Jessica Martinsson (avser perioden 1 januari 2020 – 1 september 2020)
 • Tidigare VD Charlotte Leife (avser perioden 1 september 2020 – 31 december 2020)

Punkt 14 – Beslut om riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare

 

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget (”Riktlinjerna”) att gälla tills det uppkommer behov av väsentliga ändringar i Riktlinjerna, dock som längst fram till årsstämman 2025. Med ledande befattningshavare avses VD och övriga personer som ingår i Bolagets ledningsgrupp.

Bakgrund och Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsmodell bygger på att identifiera, starta och driva läkemedelsutvecklings-projekt, från preklinisk fas fram till kliniska läkemedelskandidater och att sedan hitta licenstagare som kan ta projekten vidare in i kliniska studier och utveckla ett färdigt läkemedel. Målet är att använda den expertis som Bolaget har inom fragmentbaserad läkemedelsutveckling till att bygga en portfölj av projekt för nya behandlingar inom onkologi. En närmare beskrivning av Bolaget och Bolagets affärsmodell och produktportfölj finns på Bolagets hemsida och i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

För att Bolaget framgångsrikt ska kunna driva läkemedelsutvecklingsprojekt krävs att Bolaget kan erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Riktlinjerna ska främja Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet genom en marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning med beaktande av befattningens ansvarsområde och komplexitet.

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget. Styrelseledamöter omfattas i vissa fall av Riktlinjerna, se stycket nedan. Riktlinjerna gäller för ersättning enligt avtal som ingås efter det att Riktlinjerna beslutats av årsstämman, och förändringar i befintliga avtal som görs därefter.

Riktlinjerna styr de beslut om ersättningar som fattas av styrelsen såvitt avser ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman såsom till exempel aktierelaterade incitamentsprogram eller arvode till styrelseledamöter. Eventuell ersättning till Bolagets stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna utgå för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För sådana tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamotens helägda bolag) kan utgå marknadsmässig ersättning förutsatt att aktuell tjänst bidrar till genomförandet av Bolagets affärsstrategi och till Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådan eventuell ersättning till styrelseledamot omfattas av Riktlinjerna.

Ersättningsformerna

Ersättning ska kunna omfatta fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitaments-/bonusprogram, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och ska ge Bolaget möjlighet att rekrytera och behålla de ledande befattningshavare som behövs för att Bolaget ska nå sina mål på kort och lång sikt.

Fast lön

Den fasta lönen för VD och övriga ledande befattningshavare ska avspegla de krav och det ansvar som arbetet medför samt individuell prestation. Den fasta lönen revideras årligen.

Bonusprogram och rörlig ersättning

Ledande befattningshavare omfattas av samma bonusprogram som Bolagets övriga medarbetare. Bonusens totala storlek baseras på värdet av såld affär till extern partner och nivån beslutas vid vart enskilt tillfälle av styrelsen men ska för varje ledande befattningshavare inte överstiga 30 procent av respektive befattningshavarens fasta lön eller motsvarande under ett år. Bolagets ledande befattningshavare har samma ersättningsnivå som övriga medarbetare. Bonus/rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. 

Pensionsförmåner och övriga förmåner

Ledande befattningshavare ska erhålla pensionsförmåner i form av ålderspension och premiebefrielse, som ska vara premiebestämda, samt sjukförsäkring enligt företagets vid var tid gällande pensionspolicy.

För samtliga ledande befattningshavare kan pensionsförmånerna maximalt uppgå till 30 procent av den fasta årliga lönen. Premier och andra kostnader hänförliga till andra förmåner, såsom sjukförsäkring, får inte uppgå till mer än 10 procent av den fasta årliga lönen.

Uppsägningstid och avgångsersättning

Vid uppsägning av VD ska Bolaget iaktta en uppsägningstid om sex (6) månader och VD en uppsägningstid om sex (6) månader gentemot Bolaget. Härutöver kan en avgångsersättning utgå motsvarande sex (6) månaders fast lön om Bolaget avslutar anställningen. Uppsägningslön och avgångsvederlag får avräknas mot eventuell annan inkomst av tjänst.

För övriga ledande befattningshavare tillämpas en uppsägningstid om tre (3) månader för den ledande befattningshavaren och tre (3) månader eller, den längre uppsägningstid som kan komma att gälla enligt LAS, för Bolaget. Övriga ledande befattningshavare ska inte ha rätt till avgångsvederlag.

Summan av den fasta lönen under uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för tolv (12) månader.

Beaktande av lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till Riktlinjerna har lön och anställningsvillkor för Bolagets medarbetare beaktats. Uppgifter om medarbetarnas totalersättning, ersättnings-komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av Riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra Riktlinjerna

Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av styrelsen i sin helhet, som fullgör de uppgifter som ersättningsutskott ska ha enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens förslag till nya Riktlinjer ska läggas fram för beslut vid årsstämma. Styrelsen ska följa upp och utvärdera den rörliga ersättningen, tillämpningen av Riktlinjerna samt Bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Styrelsen bestämmer ersättningen till VD, som i sin tur bestämmer ersättningen till övriga ledande befattningshavare i samråd med styrelseordförande. Befattningshavare som berörs av en av styrelsen behandlad ersättningsfråga ska inte närvara när styrelsen bereder eller beslutar i frågan.

Avvikelse från Riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt, helt eller delvis, frångå Riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Riktlinjernas syfte.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att §§ 4 och 5 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse Ny lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000. § 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna får medföra en sammanlagd utspädning av antalet aktier och röster i bolaget med högst 25 procent i förhållande till antalet aktier och röster vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet med stöd av bemyndigandet.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på ett skyndsamt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten och/eller kunna bredda ägandet i bolaget med strategiska och institutionella investerare. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av bemyndigandet i denna punkt besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Beslut om emissionsbemyndigande enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta smärre justeringar av de på årsstämman fattade besluten

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster

I Bolaget finns, per dagen för denna kallelse, totalt 21 252 750 aktier registrerade vilka berättigar till totalt 21 252 750 röster i Bolaget. Därutöver har Bolaget tidigare under april 2021 beslutat att emittera 4 061 510 aktier som är under registrering hos Bolagsverket.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast söndagen den 2 april 2021, till adress Sprint Bioscience AB (publ), Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, eller via e-post till info@sprintbioscience.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.sprintbioscience.com under rubriken “Årsstämma 2021”, och hos Bolaget på ovan angiven adress senast fredagen den 7 april 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Information om föreslagna ledamöter till Bolagets styrelse, valberedningens förslag och motiverade yttrande samt styrelsens ersättningsredogörelse till årsstämman finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.sprintbioscience.com under rubriken “Årsstämma 2021”. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets adress Sprint Bioscience AB (publ), Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, samt på Bolagets hemsida www.sprintbioscience.com under rubriken “Årsstämma 2021”. Samtliga ovan nämnda dokument kommer finnas tillgängliga senast tre veckor före bolagsstämman och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till Bolaget.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande till årsstämman, aktieägares röstning samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämma och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2021

Sprint Bioscience AB (publ)

Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

 

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning