PETRA01

PETRA01

PETRA01-programmet syftar till att utveckla en ny typ av behandling för cancer. Programmet licensierades ursprungligen till bolaget Petra Pharma som drev programmet vidare och identifierade en klinisk kandidat för AML (akut myeloisk leukemi). Sedermera övergick avtalet till det nystartade bolaget Ravenna Pharmaceuticals, en spinn-out från Petra Pharma, som därmed övertog ansvaret för den fortsatta utvecklingen av programmet och de finansiella åtagandena.

I mars 2021 köptes PETRA01-programmet av det amerikanska cancerläkemedelsbolaget HiberCell Inc.

Trots positiva pre-kliniska resultat valde HiberCell i december 2022, på grund av strategiska prioriteringar i sin kliniska portfölj, att inte driva programmet vidare. Processen för återlämnandet av PETRA01-programmet och all därtill hörande dokumentation och äganderätter fortskrider. Sprint Boscience ser fortsatt en stor kommersiell potential för programmet och förbereder för att hitta en ny partner så snart återlämnandet är slutfört.

-Återtagande pågår.