Vps34

Vps34

En av de karakteristiska egenskaperna hos cancer är dess förmåga att undvika immunsystemets attacker. De senaste framgångarna inom cancerbehandling har varit introduktionen av immunterapier, läkemedel som ökar immunförsvarets aktivitet för att bekämpa cancer. Det finns dock en stor andel patienter som inte svarar på den här typen av behandling. Därför finns det ett stort behov av att utveckla nya immunmodulerande läkemedel som både kan öka effekten av befintliga terapier och även göra okänsliga tumörformer behandlingsbara.

Sprint Bioscience var först i världen med att visa att småmolekyler som hämmar VpS34-proteinet leder till ökad infiltration av immunceller i tumören. Detta är en relativt nyupptäckt mekanism och vi har målet att bli first-in-class med hämmare av detta protein. Den ökade infiltrationen av immunceller hämmar tumörens tillväxt och har visats öka effekten av andra immunonkologiska läkemedel. De patienter som svarar dåligt på immunonkologisk behandling i dag har visat sig ha låg infiltration av immunceller i tumören.