Nature-artikel belyser det förnyade intresset för autofagi vid cancer

 

I en nyligen publicerad nyhetsartikel i Nature beskrivs hur fler och fler forskargrupper återigen börjat intressera sig för autofagins roll i cancer. Sprint Bioscience lyfts fram som ett av få bolag i världen med ett läkemedelsprogram där de hämmar autofagi på ett nytt sätt för att bekämpa cancer.

Autofagi – det vill säga cellens processer för att bryta ner och återvinna sig själv – har länge genererat intresse inom cancerforskningen. Många studier har tidigare visat att processerna runt autofagi spelar en viktig roll i tumörcellers tillväxt, men tidigare motgångar i olika läkemedelsprojekt dämpade intresset under en tid.

Den aktuella översiktsartikeln i Nature beskriver nu hur fler och fler forskargrupper och företag runt om i världen återigen ser en potential i att hämma autofagi. Nya forskningsfynd visar tydlig effekt på tumörceller om man angriper autofagin på nya sätt och i nya kombinationer och forskare som intervjuas i artikeln efterfrågar fler läkemedelskandidater som utvecklar fältet vidare.

Sprint Bioscience Vps34-program lyfts fram som en av ytterst få koncept som kan möta behovet av nya angreppssätt inom autofagi-området. Sprint Bioscience var först i världen med att visa att hämning av Vps34 kan ge kroppens immunförsvar möjlighet att upptäcka tumörcellerna igen. Fyndet har lett till nya insikter om hur autofagin också hänger ihop med immunonkologi – något som Jessica Martinsson, operativ chef på Sprint Bioscience utvecklar i Nature-artikeln.

Vi har nu, ännu opublicerade data som visar att autofagi är tumörens mekanism för att undkomma immunförsvaret”, säger Jessica Martinsson. Bolagets Vps34-hämmare verkar främja inflammation i tumörmikro-miljön för att förstärka immunsystemets funktion. ”Vi gör i grunden ”kalla” tumörer ”heta””, säger hon och noterar att läkemedlet – som hon hoppas kommer att gå in i första de kliniska försöken under 2020 – visat god effekt tillsammans med s.k. checkpoint-inhibitorer i prekliniska studier.

 

Läs hela artikeln här: