Årets Nobelpris i medicin prisar nyckelprocess för Vps34-projektet

Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin går till tre forskare för deras upptäckter av hur celler känner av och anpassar sig efter syretillgång. Sprint Bioscience gläds åt ett pris som sätter strålkastaren på de processer som ligger till grund för vår utveckling av nya cancerterapier.

Processerna som styr hur celler känner av och anpassar sig till syretillgång har grundläggande betydelse för kroppens normala funktioner, men spelar också en viktig roll vid olika sjukdomar som till exempel cancer. I nästan alla tumörer är syrenivån lägre än i frisk vävnad. Men till skillnad från friska celler upphör cancerceller inte att växa i en syrefattig och ogynnsam miljö. Tvärtom kan de anpassa sin metabolism och fortsätta att tillväxa ohämmat.

Syrebrist triggar autofagi
En metod cancerceller utnyttjar för att klara sig under syrebrist är autofagi, ett verktyg som hjälper tumörer att anpassa sig till olika former av stress. Normalt sett känner immunsystemet igen cancerceller som något felaktigt och aktiverar immunceller som NK-celler och cytotoxiska T-celler för att bekämpa cancern. I en syrefattig miljö sker inte detta. Genom aktivering av autofagi håller sig cancercellerna osynliga för immunförsvaret, och kan tillväxa och bilda metastaser.

Hämning av Vps34 stör anpassningen till syrefattig miljö
En strategi för cancerbehandling kan därför vara att blockera autofagi eftersom det stör de anpassningar som cancerceller gjort för att klara sig under extrem syrebrist. Det kan motverka cancertillväxten, inte bara av existerande tumörer utan även minska risken för uppkomst av dottertumörer, metastaser. Vps34 är ett protein som reglerar de processer som gör att tumörceller kan klara sig under syrebrist. Att inhibera Vps34 är ett sätt att blockera autofagi för att därmed återställa cellernas funktion till hur de fungerar vid normal syrenivå. Det gör också att kroppens immunförsvar har möjlighet att upptäcka och infiltrera tumörcellerna igen och börja bekämpa cancern.

Bättre effekt av befintliga immunterapier
Dagens immunonkologiska behandlingar, som immuncheckpointhämmare och CAR-T celler, är beroende av att immuncellerna hittar tumörcellerna. Idag är det bara en femtedel av cancerpatienterna som har nytta av immunoterapier. Det finns därför stort behov av kombinationsbehandlingar som kan göra dessa terapier tillgängliga för fler patienter. Behandling med Vps34-hämmare ger ökad infiltration av immunceller i tumören, vilket innebär en möjlighet att få bättre effekt av de immunterapier som redan finns tillgängliga på marknaden.