Stämmokommuniké – Sprint Bioscience AB (publ)

Årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ), org nr 556789-7557, har hållits onsdagen den 18 maj 2016 på Wallingatan 26A, Apotekarsocietetens bibliotek i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Bolagsstämman i Sprint Bioscience AB (publ) (nedan kallat ”Bolaget”) fattade bland annat följande beslut vid årsstämman den 18 maj 2016.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 4 165 780 skulle överföras i ny räkning.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Rune Nordlander, Pär Nordlund, Jessica Martinsson och Karin Meyer.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet emitterade aktier får inte överstiga 706 284.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Sprint Bioscience AB (publ)
Styrelsen

# # #

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com
www.sprintbioscience.se

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Erik Penser Bank, www.penser.se.

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning