Extra annual meeting 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december 2016 klockan 15.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 november 2016, dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 28 november 2016.

Anmälan ska ske genom brev till Sprint Bioscience AB (publ), Att: Sara Ellemar, Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, per telefon till Sara Ellemar på telefonnummer 08-411 44 55, eller per e-post till info@sprintbioscience.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress eller via e-post på ovan angiven e-postadress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.sprintbioscience.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 25 november 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I bolaget finns, per dagen för denna kallelse, totalt 7 062 836 aktier vilka berättigar till en (1) röst per aktie på stämman. Det finns följaktligen totalt 7 062 836 aktier och 7 062 836 röster i bolaget.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två protokolljusterare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda
  8. Förslag från aktieägare till beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamot i Sprint Bioscience
  9. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
  10. Stämman avslutas

Förslagspunkter

Punkt 7. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) (”Bolaget” eller ”Sprint Bioscience”) föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram, teckningsoptionsprogram 2016/2019 av serie 1 (”Programmet”).

Bakgrund och motiv

Styrelsen anser det vara i Bolagets och aktieägarnas intresse att nuvarande ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget görs delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds teckningsoptioner i Programmet. Syftet med det föreslagna Programmet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bolaget samt att öka motivationen hos Bolagets anställda genom att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under den period som det föreslagna Programmet omfattar.

Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna Programmet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Allmänt om villkoren för teckningsoptionerna

Sammanlagt högst 131 639 teckningsoptioner föreslås emitteras i Programmet. Sammanlagt omfattar Programmet högst 23 anställda, fördelat mellan två kategorier. Teckningsoptionerna kommer att emitteras anställda vederlagsfritt. Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av Programmet. Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma anställda som ingått ett förköpsavtal med Sprint Bioscience, enligt vad som följer nedan.

Varje anställd inom kategorin Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner kan emitteras högst 12 500 teckningsoptioner och varje anställd inom kategorin Övriga anställda kommer att erbjudas 2 500 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med 13 december 2019 till och med 31 december 2019 till teckning av en aktie i Bolaget till en kurs motsvarande 150 procent av Sprint Bioscience-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq First North under perioden fem handelsdagar närmast efter extra bolagsstämman som beslutar om Programmet. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska fastställas av ett av Bolaget anlitat värderingsinstitut och får i varje fall inte vara lägre än aktiernas kvotvärde.

Teckningskursen per aktie och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, fondemission, sammanläggning, emissioner och liknande händelser i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Sprint Bioscience går upp i annat bolag. Därutöver ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Sprint Bioscience eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Programmet inte längre uppfyller dess syften.

I samband med att anställda tecknar sig för teckningsoptioner kommer Sprint Bioscience att, genom ett förköpsavtal, förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning i Bolaget upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Rätten att återköpa optioner vid anställningens upphörande reduceras för Bolaget med en tredjedel per år som deltagaren är anställd för Sprint Bioscience efter implementeringen av Programmet. Ett återköp av teckningsoptioner under förköpsavtalet ska ske till ett värde som motsvarar det lägsta av marknadsvärdet på teckningsoptionerna då återköpsrätten utnyttjas och marknadsvärdet vid implementeringen av Programmet.

Såvitt gäller anställda bosatta utanför Sverige förutsätts dels att teckning av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Marknadsvärde, kostnader och utspädningseffekt, etc.

Teckningsoptionernas marknadsvärde motsvarar cirka 7 kronor per teckningsoption (vid antagande av en kurs på Bolagets aktier om cirka 38 kronor per aktie, en lösenkurs om cirka 59 kronor per aktie, en riskfri ränta om cirka -0,6 procent och en volatilitet om 46 procent samt att ingen utdelning lämnas), beräknat enligt Black&Scholes värderingsmodell.

Teckningsoptionerna kommer att emitteras och överlåtas till anställda vederlagsfritt. Programmet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att vederlagsfria teckningsoptioner ska kostnadsföras som en personalkostnad. Kostnaden för teckningsoptionerna antas uppgå till cirka 0,9 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av de ovan angivna antagandena samt att antal optioner uppgår till 131 639, motsvarande en utspädning om cirka 1,8 procent. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 0,2 miljoner kronor, under förutsättning av antagandena ovan samt sociala avgifter uppgående till 25,0 procent.

I tillägg till vad som anges ovan har kostnaderna för Programmet beräknats utifrån att Programmet omfattar högst 23 deltagare och att deltagarna erhåller den maximalt tillåtna tilldelningen enligt vad som anges ovan.

Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i Bolaget innebär det föreslagna Programmet, vid utnyttjande av samtliga 131.639 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 1,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget. Med beaktande även av det föreslagna incitamentsprogrammet till en styrelseledamot i Sprint Bioscience enligt punkt 8 på dagordningen för den bolagsstämma som fattar beslut om Programmet, motsvarande högst 12 500 teckningsoptioner, innebär dessa program tillsammans en full utspädning motsvarande cirka 2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget. Det finns inga övriga utestående incitamentsprogram i Sprint Bioscience.

Programmet förväntas ha en marginell inverkan på Sprint Biosciences nyckeltal.

Punkt 8. Förslag från aktieägare till beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamot i Sprint Bioscience

WTS Invest AB, som aktieägare i Sprint Bioscience (”Aktieägaren”), föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram, teckningsoptionsprogram 2016/2019 av serie 2 (”Styrelseprogrammet”).

Bakgrund och motiv

Det anses vara i Bolagets och aktieägarnas intresse att styrelseledamöter i Bolaget görs delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds teckningsoptioner i Styrelseprogrammet. Syftet med det föreslagna Styrelseprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetenta styrelseledamöter till Bolaget samt att öka motivationen hos Bolagets styrelseledamöter genom att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under den period som det föreslagna Styrelseprogrammet omfattar.

Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer Aktieägaren att det föreslagna Styrelseprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Allmänt om villkoren för teckningsoptionerna

Sammanlagt högst 12 500 teckningsoptioner föreslås emitteras i Styrelseprogrammet. Styrelseprogrammet omfattar den ledamot i styrelsen som utgör extern styrelseledamot, det vill säga som inte företräder en större ägare eller är medgrundare i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma styrelseledamoten Karin Meyer, varvid högst 12 500 teckningsoptioner ska kunna tecknas, förutsatt att avtal om förköp ingåtts med Sprint Bioscience. Teckning av teckningsoptioner ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (dvs. optionspremien), beräknat av ett av Bolaget anlitat värderingsinstitut, enligt den s.k. Black & Scholes-formeln.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med 13 december 2019 till och med 31 december 2019 till teckning av en aktie i Bolaget till en kurs motsvarande 150 procent av Sprint Bioscience-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq First North under perioden fem handelsdagar närmast efter extra bolagsstämman som beslutar om Styrelseprogrammet. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska fastställas av ett av Bolaget anlitat värderingsinstitut och får i varje fall inte vara lägre än aktiernas kvotvärde.

Teckningskursen per aktie och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, fondemission, sammanläggning, emissioner och liknande händelser i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Sprint Bioscience går upp i annat bolag.

I samband med att styrelseledamoten tecknar sig för teckningsoptioner kommer Sprint Bioscience att, genom ett förköpsavtal, förbehålla sig rätten att återköpa optioner om styrelseledamotens uppdrag i Bolaget upphör eller om styrelseledamoten i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Rätten att återköpa optioner vid styrelseuppdragets upphörande reduceras för Bolaget med en tredjedel per år som styrelseledamoten är verksam i styrelsen för Sprint Bioscience efter implementeringen av Styrelseprogrammet. Ett återköp av teckningsoptioner under förköpsavtalet ska ske till ett värde som motsvarar det lägsta av marknadsvärdet på teckningsoptionerna då återköpsrätten utnyttjas och marknadsvärdet vid implementeringen av Styrelseprogrammet.

Marknadsvärde, kostnader och utspädningseffekt, etc.

Teckningsoptionernas marknadsvärde motsvarar cirka 7 kronor per teckningsoption (vid antagande av en kurs på Bolagets aktier om cirka 38 kronor per aktie, en lösenkurs om cirka 59 kronor per aktie, en riskfri ränta om cirka -0,6 procent och en volatilitet om 46 procent samt att ingen utdelning lämnas), beräknat enligt Black&Scholes värderingsmodell.

Eftersom teckningskursen för teckning av teckningsoptioner inom ramen för Styrelseprogrammet motsvarar marknadsvärdet uppkommer det inte några personalkostnader eller sociala avgifter för Sprint Bioscience i samband med implementeringen av Styrelseprogrammet.

Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i Bolaget innebär det föreslagna Styrelseprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 12.500 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 0,2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget. Med beaktande även av det föreslagna incitamentsprogrammet till anställda i Sprint Bioscience enligt punkt 7 på dagordningen för den bolagsstämma som fattar beslut om Styrelseprogrammet, motsvarande högst 131.639 teckningsoptioner, innebär dessa program tillsammans en full utspädning motsvarande cirka 2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget. Det finns inga övriga utestående incitamentsprogram i Sprint Bioscience.

Styrelseprogrammet förväntas ha en marginell inverkan på Sprint Biosciences nyckeltal.

Punkt 9. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning

För att möjliggöra att bolaget ska kunna hålla bolagsstämma i Huddinge där bolaget har sitt huvudkontor föreslår styrelsen att bestämmelse § 8 i bolagsordningen ändras så att bolagstämma, utöver Stockholm, även ska kunna hållas i Huddinge. Den föreslagna ändringen innebär följande tillägg till bestämmelse § 8 i bolagsordningen:

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Huddinge”.

Styrelsen föreslår vidare att bestämmelse § 10 i bolagsordningen om deltagande på bolagsstämma ändras i enlighet med följande:

För att delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Antalet biträden får högst vara två”.

Styrelsen föreslår vidare att tidigare bestämmelse § 11 om avstämningsförbehåll ersätts med följande:

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument”.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt ärendena 7 och 8 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. För giltigt beslut enligt ärende 9 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Alla relevanta handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress Sprint Bioscience AB (publ), Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, samt på www.sprintbioscience.se senast tre veckor före bolagsstämman och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till bolaget.

Stockholm i november 2016
Sprint Bioscience AB (publ)

Styrelsen