Vps34

Vps34

En av de karakteristiska egenskaperna hos cancer är dess förmåga att undvika immunsystemets attacker. De senaste framgångarna inom cancerbehandling har varit introduktionen av immunterapier, läkemedel som ökar immunförsvarets aktivitet för att bekämpa cancer. Det finns dock en stor andel patienter som inte svarar på den här typen av behandling. Därför finns det ett stort behov av att utveckla nya immunmodulerande läkemedel som både kan öka effekten av befintliga terapier och även göra okänsliga tumörformer behandlingsbara.

Sprint Bioscience har som första grupp i världen visat att småmolekyler som hämmar VpS34-proteinet gör att det leder till leder till ökad infiltration av immunceller i tumören. Detta är en relativt nyupptäckt mekanism och vi har målet att bli first-in-class med hämmare av detta protein. Den ökade infiltrationen av immunceller hämmar tumörens tillväxt och har visats öka effekten av andra immun-onkologiska läkemedel. De patienter som svarar dåligt på immunonkologisk behandling i dag har just låg infiltration av immunceller i tumören.

I augusti 2021 licensierades projektet till det amerikanska läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals.