Sprint Bioscience meddelar nytt datum för extra bolagsstämma

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557 (”Bolaget”) har beslutat att ändra datum för den extra bolagsstämma som var planerad att hållas den 19 juli 2021 och som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 juni 2021. Skälet till ändringen är att annons om kallelse inte har kunnat publiceras på grund av tekniska problem hos Svenska Dagbladet. Nytt datum för den extra bolagsstämman är den 21 juli 2021. Uppdaterad kallelse följer nedan i sin helhet.

Kallelse till extra bolagsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557 (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 juli 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 21 juli 2021 genom pressmeddelande.

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 juli 2021, och
  • anmäla sitt deltagande senast den 20 juli 2021 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar i enlighet med anvisningar under rubriken “Information om poströstning” nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 15 juli 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Poströstningsförfarande

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.  

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.sprintbioscience.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 17 juli 2021. Formuläret kan skickas med post till post till Sprint Bioscience AB (publ), Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge eller skicka ett e-mail till info@sprintbioscience.com.

En poströst kan återkallas fram till och med den 20 juli 2021 via e-post eller post till ovanstående adresser. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen enligt nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Poströstning genom ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.sprintbioscience.com).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två protokolljusterare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om emissionsbemyndigande
  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att stämman väljer Johan Engström (Eversheds Sutherland) till ordförande vid bolagsstämman eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 5 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Kevin Holmkvist (Eversheds Sutherland) som person att jämte ordföranden justera protokollet, eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Detta bemyndigande ska inte ersätta det bemyndigande som beslutades på årsstämman den 12 maj 2021 och bemyndigandet ska endast kunna nyttjas i syfte att genomföra den företrädesemission som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 juni 2021 eller andra transaktioner som genomförs i stället för (och således ersätter) företrädesemissionen.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio (10) dagar före stämman, d.v.s. senast den 11 juli 2021, till Bolagets adress Sprint Bioscience AB (publ), Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge eller skicka ett e-mail till info@sprintbioscience.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats (www.sprintbioscience.com) och hos Bolaget på ovan angiven adress senast fem (5) dagar före stämman, d.v.s. den 16 juli 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear   AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 25 314 260. Bolaget innehar inga egna aktier.

__________________________

Stockholm i juli 2021

Sprint Bioscience AB (publ)

Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 470 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalites på försäljning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning