Sprint Bioscience genomför en riktad nyemission om 20,7 MSEK

Styrelsen i Sprint Bioscience AB (publ) (“Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om 4 061 510 aktier till en teckningskurs om 5,10 SEK per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen har genomförts till en grupp befintliga och externa kvalificerade investerare. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader, som kommer användas till att finansiera utvecklingen av Bolagets läkemedelsprojekt.

"Med en stärkt kassa kan vi nu accelerera insatserna för att bygga ytterligare värden i våra innovativa läkemedelsprojekt."Erik Kinnman, verkställande direktör Sprint Bioscience

“Med en stärkt kassa kan vi nu accelerera insatserna för att bygga ytterligare värden i våra innovativa läkemedelsprojekt. Vi kan nu fokusera på affärsutvecklingsaktiviteter som bygger aktieägarvärde, synliggöra potentialen i vår portfölj och skapa möjligheter att utveckla och erbjuda patienter helt nya sätt att behandla cancersjukdom”, kommenterar Erik Kinnman, VD.

Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden ska användas till att finansiera den fortsatta utvecklingen av Bolagets läkemedelsprojekt. Investerarna i den Riktade Nyemissionen är en grupp befintliga och externa kvalificerade investerare där den störste enskilde investeraren är RoosGruppen AB.

Teckningskursen uppgår till 5,10 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 12 procent mot stängningskursen den 7 april 2021 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och investerarna i den Riktade Nyemissionen, varför Bolagets styrelse bedömer att teckningskursen är marknadsmässig. Betalning ska erläggas kontant. I syfte att underlätta leverans av nya aktier till investerarna genomfördes den Riktade Nyemissionen tekniskt som en så kallad kvotvärdesemission där Vator Securites AB tecknade aktierna till kvotvärde för att sedan, via ett av Bolaget anlitat emissionsinstitut, vidareöverlåta desamma till de slutliga investerarna för priset om 5,10 kronor per aktie som slutligen redovisas till Bolaget.Skälen för den Riktade Nyemissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget rörelsekapital. Den Riktade Nyemissionen möjliggör detta betydligt snabbare och till ett lägre pris än en företrädesemission. Mot bakgrund av detta och mot den föreslagna teckningskursen anser styrelsen att den Riktade Nyemissionen är förmånlig för Bolaget och dess aktieägare.

I samband med den Riktade Nyemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattnings

havare med aktieinnehav i Sprint Bioscience åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 180 dagar från och med dagen då de nya aktierna tas upp till handel. Vidare har Bolaget den 7 april 2021 beslutat att med befintliga likvida medel återbetala utestående lån om 10 MSEK samt upplupen ränta.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Efter registrering kommer antalet aktier i Bolaget öka med 4 061 510, från 21 252 750 till 25 314 260. Aktiekapitalet kommer att öka med 406 151 SEK, från 2 125 275 SEK till 2 531 426 SEK.

Utspädningen för befintliga aktieägare som inte deltar i den Riktade Nyemissionen kommer uppgå till högst cirka 16 procent av antalet aktier och röster i Sprint Bioscience.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Sprint Bioscience i samband med den Riktade Nyemissionen.

Denna information är sådan som Sprint Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-08 08:30 CET.

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 470 miljoner USD. 

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder

  • Erik Kinnman