Sprint Bioscience Delårsrapport för januari – mars 2021

Sprint Bioscience AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari – mars 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Första kvartalet – finansiell sammanfattning

 • Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 0 (5,4) MSEK
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13,0 (-9,5) MSEK
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -13,7 (-9,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick till -0,64 (-0,79) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13,8 (-9,6) MSEK och likvida medel vid kvartalets slut var 13,3 (10,1) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 26 februari meddelade Bolaget att Erik Kinnman utsetts till ny verkställande direktör, med tillträde den 1 mars. Han efterträdde Charlotte Leife som varit tillförordnad vd sedan den 1 september 2021.
 • Den 8 mars meddelade Sprint Bioscience att det USA­baserade cancerläkemedelsföretaget HiberCell Inc. köpt bolagets läkemedelsprojekt PETRA01 från Ravenna Pharmaceuticals, Inc., till för Sprint Bioscience oförändrade villkor.
 • Den 16 mars meddelade Bolaget att 37 826 teckningsoptioner av serie TO4 utnyttjats för teckning av aktier, innebärande en utnyttjandegrad om 0,7 procent, vilket tillfört bolaget312 TSEK.
 • Den 29 mars meddelade Bolaget att man tillsammans med LG Chem beslutat att genomföra ytterligare prekliniska studier av det gemensamma läkemedelsprojektet mot den allvarliga leversjukdomen NASH innan beslut tas om att projektet går vidare till klinisk utveckling. Villkoren i det ursprungliga avtalet fortsätter att gälla med definierade milstolpsbetalningar och royalties för Sprint Bioscience.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 8 april meddelade Bolaget att man beslutat om en riktad nyemission om 4 061 510 aktier till en teckningskurs om 5,10 SEK per aktie. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. Vidare har Bolaget beslutat om att återbetala utestående lån om 10 MSEK.
 • Den 30 april meddelade bolaget att Mathias Skalmstad utsetts till Chief Financial Officer (CFO). Han tar över efter Patrik Fagerholm som varit tillförordnad CFO sedan september 2020. Mathias Skalmstad tillträder sin tjänst den 16 augusti 2021 och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.comwww.sprintbioscience.com

Länk till rapporten: https://www.sprintbioscience.com/finansiell-information/finansiella-rapporter/

 

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021, klockan 07.30 CET.

 

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 470 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalites på försäljning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder

 • Erik Kinnman SprintBioscience