Sprint Bioscience Bokslutskommuniké för januari – december 2020

Sprint Bioscience AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari – december 2020. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. 

"Det är med stolthet jag ser att vi har lanserat ytterligare ett innovativt läkemedelsprojekt med hög kommersiell potential – DISA"säger Charlotte Leife, vd, Sprint Bioscience.

Januari – december – Finansiell sammanfattning

 • Nettoomsättning under perioden uppgick till 16,9 (33,5) MSEK
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -37,8 (-20,2) MSEK
 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -42,8 (-21,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -2,55 (-1,92) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -32,2 (-28,0) MSEK och likvida medel vid årets slut 27,1 (8,4) MSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020

Fjärde kvartalet – Finansiell sammanfattning

 • Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 1,5 (5,3) MSEK
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13,0 (-10,2) MSEK
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -14,5 (-11,0) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick till -0,68 (-0,92) SEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 5 november informerade bolaget att i enlighet med beslut på årsstämman den 13 maj 2020 så har en valberedning inför Sprint Bioscience årsstämma den 12 maj 2021 utsetts. Valberedningen består av: Claes Wenthzel som ordförande och representant för Mats Westinius och WTS Invest AB, Gunnar Hesse som representant för Jan Ivar Nordqvist, Pär Nordlund som representant för Första Entreprenörsfondens alla bolag samt eget aktieinnehav och Evitra Proteoma AB samt Rune Nordlander i egenskap av ordförande i styrelsen för Sprint Bioscience AB. Valberedningen representerar därmed cirka 22,6% procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

För vidare information, vänligen kontakta:

Charlotte Leife, tf. verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: charlotte.leife@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Länk till rapporten: https://www.sprintbioscience.com/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021, klockan 07.30 CET.

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder

 • Charlotte Leife Sprint Bioscience