Kommuniké från extra bolagsstämma den 21 juli 2021 i Sprint Bioscience AB (publ)

Extra bolagsstämman i Sprint Bioscience AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 21 juli 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Bemyndigandet ska endast kunna nyttjas i syfte att genomföra den företrädesemission som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 juni 2021 eller andra transaktioner som genomförs i stället för (och således ersätter) företrädesemissionen. Bemyndigandet ersätter inte det bemyndigande som beslutades om på årsstämman den 12 maj 2021.

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 470 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalites på försäljning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │Novum│141 57 Huddinge │Sweden │46-(0)8-411 44 55│info@sprintbioscience.com