Kommuniké från årsstämman 2021 i Sprint Bioscience AB (publ)

Årsstämman i Sprint Bioscience AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum den 12 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med valberedningens och styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade var och en av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2020 i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om:

  1. att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter;
  2. att ett fast styrelsearvode ska utgå om 750 000 för perioden till och med slutet av årsstämman 2022, varvid ordföranden ska erhålla 250 000 kronor och var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna ska erhålla 125 000 kronor;
  3. att arvodering av revisor ska ske enligt löpande räkning och godkänd faktura;
  4. omval av styrelseledamöterna Fredrik Lehmann, Jan-Erik Nyström, Svein Mathisen, Rune Nordlander samt nyval av Björn Sjöstrand som ordinarie ledamot och styrelseordförande; och
  5. omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers (”PwC”) som Bolagets revisor, varvid Leonard Daun fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att §§ 4 och 5 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse Ny lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 200 000 kronor
och högst 4 800 000 kronor.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får medföra en sammanlagd utspädning av antalet aktier och röster i bolaget med högst 25 procent i förhållande till antalet aktier och röster vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet med stöd av bemyndigandet.

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 470 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalites på försäljning.

 

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning