Sprint Biosciences samarbetsparner Petra Pharma ger en uppdatering om utvecklingen för PIP4K2-projektet

Sprint Bioscience AB (publ) (Sprint) har fått en uppdatering från bolagets samarbetspartner Petra Pharma angående utvecklingen för PIP4K2-projektet. Det pågående prekliniska programmet inför start av kliniska prövningar visar fortsatt på god effekt och säkerhet, och enligt Petra Pharma är planen att påbörja en fas 1-studie under andra halvan av 2020.

Sprint Bioscience och Petra Pharma ingick ett licensavtal gällande Sprint Biosciences PIP4K2-hämmare under 2016. Målet är att utveckla en ny behandling mot hematologiska sjukdomar som akut myeloisk leukemi (AML).

Petra Pharma finansierar och ansvarar för den fortsatta utvecklingen av PIP4K2-projektet. Sprint Bioscience har nu fått en ny uppdatering från Petra Pharma kring projketets utveckling och enligt denna är planen att starta klinisk prövning under andra halvan av 2020. Petra Pharma meddelar också att studier på primära prover från AML-patienter har visat på mycket god effekt samtidigt som preliminära toxikologiska studier visat på god tolerabilitet.

Petra Pharma har också framgångsrikt påbörjat uppskaling av tillverkning av substansen inför start av kliniska studier.

”PIP4K2 är vårt längst framskridna projekt och därmed ett av våra mest värdefulla. De framgångar som Petra Pharma rapporterat stärker ytterligare vår tro på projektet och vi ser nu fram emot det viktiga steget från preklinisk till klinisk fas senare i år. Jag kan konstatera att vår affärsmodell, där vi genererar och utlicensierar innovativa läkemedelsprogram till internationella läkemedelsföretag, fortsätter att bära frukt.”, säger Jessica Martinsson, vd på Sprint Bioscience. 

Enligt licensavtalet kan Sprint Bioscience erhålla upp till cirka 240 miljoner USD i delmålsersättningar, varav 5 miljoner USD hittills utbetalats. Sprint Bioscience är dessutom berättigat till royalty på den globala omsättningen av eventuella produkter som genereras inom samarbetet. Nästa delmålsbetalning sker vid start av den första kliniska studien (fas 1) inom projektet.

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT.
Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. 

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Bifogade bilder

  • Jessica Martinsson