Sprint Bioscience publicerar vetenskaplig studie med nya positiva data från Vps34-projektet

Nypublicerade forskningsresultat visar att Sprint Bioscience läkemedelskandidat SB02024 aktiverar immunförsvaret i tumörer vid malignt melanom och kolorektalcancer. Den vetenskapliga studien har publicerats i Science Advances, meddelar bolaget. Resultaten stärker potentialen för SB02024 som en del i framtida immunonkologiska behandlingar.

“De studieresultat som presenterats visar att en av våra läkemedelskandidater på ett helt nytt sätt förstärker den immunonkologiska responsen i tumörer…”Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience

Sprint Biosciences läkemedelskandidat SB02024 hämmar proteinet Vps34 som tros spela en viktig roll när tumörceller blockerar immunförsvarets förmåga att attackera tumörceller. I en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Advances presenteras prekliniska resultat som visar att SB02024 kraftigt aktiverar immunförsvaret i tumörer av malignt melanom och kolorektalcancer med minskad tumörtillväxt som följd. Resultaten stödjer den fortsatta utvecklingen av SB02024 både som ett enskilt läkemedel och i kombination med andra immunonkologiska läkemedel.

En stor utmaning inom immunonkologi är att åstadkomma ett tillräckligt starkt svar från kroppens eget immunsystem. Eftersom det är ett komplext system är den allmänna uppfattningen att det kommer att krävas en kombination av olika läkemedel för att uppnå en tillräckligt stark aktivering av immunsystemet. Globala läkemedelsföretag fokuserar därför på att hitta de mest effektiva kombinationerna för bästa möjliga behandling som fler patienter svarar på.

Resultaten som presenterats visar att Sprint Bioscience läkemedelskandidat SB02024 kan bli en kraftfull komponent i framtida behandlingar. Substansen ökade antalet aktiva immunceller som NK-celler och T-celler i tumören, vilket visar på läkemedelskandidatens förmåga att aktivera kroppens egna försvar mot cancer.

För att vidimera Vps34-hämning som drivande av de effekter som påvisats har studier gjorts med tumörer där Vps34-genen slagits ut och även studier av ytterligare en känd Vps34-hämmande molekyl, SAR405. Båda dessa valideringsstudier visade samma effekt som SB02024 och bekräftar värdet av Vps34-hämning i cancerterapi.

Samtidigt visade studier i möss att SB02024 har en förmåga att signifikant förbättra den terapeutiska effekten av PD-1 checkpointhämmare, den klass av immunonkologiska läkemedel som just nu leder fältet men som i flera cancerindikationer visat sig ha otillräcklig effekt som monoterapi. Det här är första gången vetenskapliga data presenteras som tydligt visar att Vps34-inhibition gör tumörer i huden och tarmen mer mottagliga för behandling med checkpointhämmare.

”Sprint Bioscience affärsidé är att i tidig preklinisk fas identifiera lovande läkemedelskandidater som är attraktiva för globala läkemedelsföretag att utveckla vidare till klinisk användning i patienter. De studieresultat som presenterats visar att en av våra läkemedelskandidater på ett helt nytt sätt förstärker den immunonkologiska responsen i tumörer, något som är nödvändigt för att ta nästa steg i utvecklingen inom immunonkologi”, säger Jessica Martinsson, vd på Sprint Bioscience.

Forskningen som presenteras i Science Advances har utförs tillsammans med dr Bassam Janji vid Luxembourg Institute of Health.

Referens: Artikeln i Science Advances finns att läsa i sin helhet här: https://advances.sciencemag.org/content/6/18/eaax7881.full

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020, klockan 10.15 CET.

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder