Sprint Bioscience delårsrapport för januari – mars 2020

Sprint Bioscience AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: SPRINT) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari – mars 2020. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Första kvartalet – finansiell sammanfattning

 • Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 5,5 (4,6) MSEK
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,5 (-6,7) MSEK
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -9,8 (7,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick till -0,79 (-0,81) SEK

Första kvartalet – händelser i sammanfattning

 • Den 23 januari meddelade bolaget att LG Chem beslutat att förlänga forskningssamarbetet som löper under det befintliga samarbets- och licensavtalet för NASH projektet. Forskningssamarbetet förlängs initialt med 6 månader och innebär ett finansiellt tillskott på cirka 1 miljon USD.
   
 • Den 4 mars meddelande bolaget utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner TO1. Utnyttjandeperioden för teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 inleddes den 14 februari och löpte fram till den 28 februari, då 2 927 teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjats för teckning av lika många aktier, vilket innebar en utnyttjandegrad om 0,27 procent. Det innebär att antalet aktier i Sprint Bioscience ökar från 12 342 560 till 12 345 487 och bolaget tillfördes 42 TSEK före emissionskostnader.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 7 april gick kallelse ut till aktieägarna i Sprint Bioscience att årsstämma kommer äga rum onsdagen den 13 maj 2020 kl. 16.00 på Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge.
 • Den 30 april meddelade bolaget att en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Advances presenterar prekliniska resultat som visar att Vps34 inhibitorn SB02024 kraftigt aktiverar immunförsvaret i tumörer av malignt melanom och kolorektalcancer med minskad tumörtillväxt som följd. Resultaten stödjer den fortsatta utvecklingen av SB02024 både som ett enskilt läkemedel och i kombination med andra immunonkologiska läkemedel.
 • Den 11 maj meddelade bolaget avsikten att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt om cirka 48,5 miljoner kronor samt en mindre riktad emission av teckningsoptioner till emissionsgaranter i företrädesemissionen givet bemyndigande från årsstämma 13 maj. Samtidigt meddelande bolaget att bolaget tar upp en lånefinansiering om 10 miljoner kronor.
 • Den 11 maj meddelade bolaget att de beslutat att ansöka om korttidsarbete för Bolagets anställda. Arbetstiden kommer att sänkas till 40 procent från den 1 juni 2020 och sex månader framåt. Åtgärden vidtas för att stärka Bolagets finansiella uthållighet då den pågående covid-19-pandemin påverkat möjligheterna att i närtid ingå nya, intäktsgenererande partneravtal. Korttidsarbetet kommer att ske med stöd av statliga subventioner och beräknas leda till en reduktion av Bolagets kostnader med cirka 10 miljoner SEK under andra halvan av 2020.
 • Den 13 maj meddelade bolaget att man efter en rad prekliniska forskningsframsteg i VADA-projektet har valt att offentliggöra projektets målprotein. Målsättningen är att utveckla läkemedelssubstanser som hämmar proteinet vaccinia-related kinase 1 (VRK1) i syfte att förstärka effekten av immunonkologisk terapi, strålbehandling och cellgifter. Bolaget bedömer att detta angreppssätt ger en unik position på marknaden för innovativa läkemedelsprojekt och kommer nu att initiera kontakter med potentiella samarbetspartner.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Länk till rapporten: https://www.sprintbioscience.com/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13:e maj 2020, klockan 07.30 CET.

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder

 • Jessica Martinsson