Sprint Bioscience Bokslutskommuniké för januari – december 2019

Sprint Bioscience AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: SPRINT) publicerar idag sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Fjärde kvartalet – finansiell sammanfattning samt händelser i sammandrag

  • Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 5,3 (0,2) MSEK
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10,2 (-12,4) MSEK
  • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -11,0 (-12,4) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick till -0,98 (-1,22) SEK

Januari – december – finansiell sammanfattning

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 33,5 (17,9) MSEK
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -20,2 (-31,7) MSEK
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -21,5 (-31,9) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -1,92 (-3,61) SEK
  • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2019.

Fjärde kvartalet – händelser i sammanfattning

Den 3 oktober meddelade styrelsen för bolaget att de, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission av units. Samtidigt emitteras som ett utspädningsskydd vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga ägare och den 22 oktober meddelades att avstämningsdag bestämts till 30 oktober. Den riktade emissionen tillförde Sprint Bioscience direkt 10 MSEK. Vid full teckning kan teckningsoptionerna tillföra bolaget upp till 32,7 MSEK fram till maj 2020. Kapitalet ska användas till att finansiera det fortsatta utvecklingsarbetet och ge en stabil grund för avtalsdiskussioner. För att skapa ytterligare finansiell beredskap har även upphandlats en checkkredit som tillåter bolaget att till marknadsmässiga villkor, vid behov, ta upp lån om upp till 10 MSEK under perioden januari – juni 2020.

Den 12 november informerade bolaget att i enlighet med beslut på årsstämman den 15 maj 2019 så har en valberedning inför årsstämma den 13 maj 2020 utsetts. Valberedningen består av: Peter Werme, representant för Första Entreprenörsfondens alla bolag, Pär Nordlund representant för eget aktieinnehav och Evitra Proteoma AB, Gunnar Hesse representant för Jan Ivar Nordqvist samt Rune Nordlander i egenskap av ordförande i styrelsen för Sprint Bioscience. Valberedningen representerar därmed cirka 24% av totala antalet utestående aktier och röster.

Händelser efter rapportperiodens utgångDen 23 januari meddelade bolaget att LG Chem beslutat att förlänga det forskningssamarbete som löper under det befintliga samarbets- och licensavtalet för NASH projektet. Forskningssamarbetet förlängs initialt med 6 månader och innebär ett finansiellt tillskott på cirka 1 miljon USD.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020, klockan 07.30 CET.

 

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder

  • MG 4554