Kommuniké från årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ) den 13 maj 2020

Sprint Bioscience AB höll idag, den 13 maj 2020, årsstämma i Huddinge. Bolagsstämman valde advokaten Hannes Mellberg vid Fredersen Advokatbyrå till stämmoordförande och Oliver Cherek vid Fredersen Advokatbyrå var protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller valberedningens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, revisor och beslut om arvode m.m. 

Till styrelseledamöter omvaldes Rune Nordlander, Fredrik Lehmann och Jan-Erik Nyström samt nyvaldes Svein Mathisen och Erik Björk. Till styrelseordförande omvaldes Rune Nordlander. Svein Mathisen nyvaldes till vice styrelseordförande. Det beslöts att arvode skall utgå med 250 000 kr till styrelsens ordförande och vice ordföranden samt med 125 000 kr vardera till övriga ledamöter. Till revisionsbolag omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Leonard Daun kommer att vara huvudansvarig revisor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak tabellen nedan jämte ett par redaktionella ändringar.

 

Tidigare lydelse

Antagen lydelse
1 § FIRMABolagets firma är Sprint Bioscience AB (publ). 1 § FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Sprint Bioscience AB (publ).
4 § AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 och högst
2 000 000 kronor.
4 § AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 1 200 000 och högst
4 800 000 kronor.
5 § AKTIEANTAL
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst
5 000 000 och högst 20 000 000.
5 § AKTIEANTAL
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst
12 000 000 och högst 48 000 000.

 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Övriga beslut

Årsstämman fattade beslut om att anta principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Huddinge den 13 maj 2020

Sprint Bioscience AB (publ)

Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning