Sprint Bioscience teckningsoption tecknades till 90,76 procent

Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner i form av serie TO 1 tecknades till 90,76 procent vilket innebär att företaget tillförs cirka 26,2 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 1,2 miljoner kronor.

Sprint Bioscience har avslutat lösenperioden för teckningsoptioner av Serie 2018/2019:1 som löpte mellan 28 januari 2019 – 8 februari 2019 och som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som slutfördes under mars 2018. Utfallet visar att totalt har tecknats 1 527 779 aktier till teckningskursen 17,17 SEK per aktie, motsvarande en teckningsgrad om cirka 90,76 procent. Sprint Bioscience tillförs således cirka 26,2 MSEK före emissionskostnader.

Vi är mycket nöjda med utfallet. Jag vill rikta ett varmt tack till alla aktieägare som valt att nyttja sina teckningsoptioner och som därmed visat sitt långsiktiga stöd till bolaget”, säger Sprint Bioscience vd Anders Åberg.

Antal aktier och aktiekapital
Totalt tecknades 1 527 779 nya aktier i den nu avslutade lösenperioden. Sprint Bioscience tillförs därmed totalt 26 231 965 kronor före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor. Teckningsgraden uppgick således till 90,76 procent.

Genom lösen av teckningsoptioner ökar det totala antalet utestående aktier i Sprint Bioscience med 1 527 779 till 11 627 560 stycken. Aktiekapitalet ökar därmed med 152 777 kronor till 1 162 756 kronor.

Automatisk omvandling av nytecknade aktier (”Interimsaktier”) kommer att ske så snart registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av februari 2019. Omvandling sker utan vidare avisering till innehavaren.

Rådgivare
Redeye AB agerade finansiell rådgivare till Sprint Bioscience och Advokatfirman Lindahl KB agerade legal rådgivare i samband med företrädesemissionen som slutfördes i mars 2018 och i vilken teckningsoptionerna av serie 2018/2018:1 emitterades.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019, klockan 08.30 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är Redeye; +46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning