Sprint Bioscience meddelar idag att teckningstiden för teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 inleds måndag 28 januari 2019

Idag inleds teckningstiden för de Teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 som emitterades i samband med Sprint Bioscience AB (”Sprint Bioscience”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 1 mars 2018. Teckningstiden för Teckningsoptionerna inleds måndag den 28 januari 2019 och pågår till och med fredag den 8 februari 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2018/2019 äger rätt att, för varje tre (3) Teckningsoptioner påkalla Teckning av en (1) ny Aktie i Bolaget till en kurs om 17,17 SEK.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie 2018/2019:1:

 • Teckningstid 28 januari 2019 till och med 8 februari 2019
 •  Totalt antal utestående teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 5 049 890, som berättigar till teckning av 1 683 296 aktier
 • Teckningskurs: Teckningskurs per Aktie motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under perioden från och med den 14 januari 2019 till och med den 25 januari 2019, dock lägst 15 kronor och högst 29 kronor
 • Emissionsvolym: Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna av serie 2018/2019:1 tillförs Sprint Bioscience cirka 28,9 MSEK före emissionskostnader
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 6 februari 2019
 •  Anmälningssedel finns tillgänglig på Sprint Biosciences och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsidor (www.sprintbioscience.com respektive www.hagberganeborn.se).

Viktiga tidpunkter i samband med Teckningsoptioner av serie 2018/2019:1

 •  Teckningsperiod inleds måndag den 28 januari 2019
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 6 februari 2019
 •  Teckningsperioden avslutas: 8 februari 2019
 • Betalning, för dig som har förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå): Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
 • Betalning, för dig som har direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto): Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedel. Teckningsoptionerna ersätts därefter med Interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.
 • Planerat offentliggörande av utfall: under vecka 7 år 2019.
 •  Planerad omvandling av interimsaktier till aktier under vecka 8 år 2019

För fullständiga villkor avseende Teckningsoptionerna, se det prospekt som Sprint Bioscience offentliggjorde i samband med företrädesemissionen.

Frågor angående teckningsförfarandet

Frågor angående teckningsförfarandet kan ställas direkt till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som administrerar emissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission nås via telefon 08-408 933 50 eller
e-post info@hagberganeborn.se.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019, klockan 08:30 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är Redeye; +46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning