Valberedningen inför Sprint Bioscience AB (publ) årsstämma har utsetts

I enlighet med beslutet på årsstämman den 16 maj 2018 har en valberedning inför Sprint Bioscience årsstämma den 15 maj 2019 utsetts. Valberedningen består av Peter Werme, representant för Första Entreprenörsfondens alla bolag, Pär Nordlund representant för eget aktieinnehav och Evitra Proteome AB, Gunnar Hesse representant för Staffan Halldin och Rune Nordlander ordförande i styrelsen för Sprint Bioscience. Valberedningen representerar därmed cirka 29 procent av totala antalet utestående aktier och röster.
Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

• Ordförande vid årsstämman
• Antal stämmovalda styrelseledamöter
• Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
• Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
• Val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
• Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Sprint Bioscience valberedning kan göra det senast 26 mars 2019, med e-post till valberedning@sprintbioscience.com eller med brev till Sprint Bioscience, Att: Valberedning, Novum, 141 57 Huddinge.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 klockan 13:00 CET

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning