Valberedning

Valberedningen inför Sprint Bioscience AB (publ) årsstämma har utsetts

I enlighet med beslutet på årsstämman den 15 maj 2019 har en valberedning inför Sprint Bioscience årsstämma den 13 maj 2020 utsetts. Valberedningen består av Peter Werme, representant för Första Entreprenörsfondens alla bolag, Pär Nordlund representant för eget aktieinnehav och Evitra Proteoma AB, Gunnar Hesse representant för Jan Ivar Nordqvist och Rune Nordlander i egenskap av ordförande i styrelsen för Sprint Bioscience. Valberedningen representerar därmed cirka 24 procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämman
  • Antal stämmovalda styrelseledamöter
  • Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
  • Val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
  • Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Sprint Bioscience valberedning kan göra det senast 25 mars 2020, med e-post till valberedning@sprintbioscience.com eller med brev till Sprint Bioscience, Att: Valberedning, Novum, 141 57 Huddinge.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com
www.sprintbioscience.com