Valberedning

I enlighet med beslutet på årsstämman den 17 maj 2017 har en valberedning inför Sprint Biosciences årsstämma den 16 maj 2018 utsetts.

Valberedningen består av Peter Werme, representant för Första Entreprenörsfondens alla bolag, Per Nordlund representant för eget aktieinnehav och Evitra Proteome AB, Gunnar Hesse representant för Jessica Martinsson och Rune Nordlander ordförande i styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ). Valberedningen representerar därmed cirka 35,9 procent av totala antalet utestående aktier och röster.
Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämman
  • Antal stämmovalda styrelseledamöter
  • Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
  • Val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
  • Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Sprint Biosciences valberedning kan göra det senast 28 mars 2018, med e-post till valberedning@sprintbioscience.se eller med brev till Sprint Bioscience AB (publ), Att: Valberedning, Novum, 141 57 Huddinge.

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com